قوانین و مقررات

از آنجایی که احراز هویت برای سایت راحت سریع بسیار مهم است. راحت سریع همیشه سعی میکند همیشه و از هر جهت هویت کاربران را کنترل کند تا جلوی پرداخت های ناخواسته و نامتعارف را بگیرد. اگر شما از خدمات راحت سریع استفاده میکند به این معنی است که قوانین احراز هویت راحت سریع را قبول کرده اید.

1- وظیفه دانستن قوانین بر عهده مشتریان گرامی است. از آنجا که قوانین هر بخش بسیار زیاد هستند راحت سریع از توضیح تمام این قوانین به مشتریان عزیز معذور است.

2- راحت سریع حق خود میداند که از مشتریان مدارک احراز هویت بخواهد.

3- احراز هویت میتواند با کارت ملی، کارت بانکی، پاسپورت، شناسنامه، قبض های خدماتی، دستنوشته، سلفی با کارت بانکی و ملی و یا همه آنها باشد.

4- برگشت پول در هر حالتی به کارتی برمیگردد که با آن پرداخت انجام شده است.

5- کسی نمیتواند برای فرد دیگر حساب کاربری باز کند. هر فرد باید خود راسا اقدام به ساخت اکانت کند.

6- کار کردن با اکانت و حساب فرد دیگری خلاف مقررات راحت سریع است.